Hasiera / Argitalpeank / Dilema de Cooperativismo en la Era de la Globalización

Argitalpenak

Kooperatibak kudeatzeko inprimaki eta idazkien VADECUMA

Precio: 30 €

Portada del libro Kooperatibak kudeatzeko inprimaki eta idazkien VADECUMA

 

Kooperatibak KUDEATZEKO GIDALIBURU PRAKTIKOA

AURKIBIDEA

1.- bazkideak

1.1. Kooperatiban bazkide gisa sartzeko eskaera.
1.1.1. Langile bazkide edo laneko bazkide mugagabe gisa.
1.1.1.1. Kooperatibarekin harremanik izan ez duen pertsona.
1.1.1.2. Kooperatibarekin lan harremanak izan dituen pertsona.
1.1.1.3. Kooperatibarekin iraupen jakineko sozietate harremanak izan dituen pertsona.
1.1.2. Iraupen jakineko bazkide langile gisa edo laneko bazkide gisa.
1.1.2.1. Kooperatibarekin harremanik ez duen pertsona.
1.1.2.2. Lan harremanak dituen pertsona
1.1.2.3. Iraupen jakineko sozietate harremanak izan dituen pertsona.
1.1.3. Bazkide erabiltzaileak.
1.1.4. Bazkide laguntzaileak.
1.1.5. Bazkide ez-aktiboak edo ez-erabiltzaileak.
1.2. Batzar nagusiari edo errekurtsoetarako batzordeari zuzendutako errekurtsoa bazkide gisa ez onartzeko erabakiaren kontra.
1.3. Batzar nagusiari edo errekurtso batzordeari zuzendutako errekurtsoa bazkide bat onartzeko erabakiaren kontra.
1.4. Bazkidearen borondatezko baja. (ikusi "borondatezko bajaren sailkapena")
1.4.1. Aurreabisurako epea betez.
1.4.2. Bazkideak emandako arrazoiak direla eta.
1.5. Borondatezko baja eskaera, batzar nagusiak hartutako erabaki batekin bat ez etortzeagatik.
1.6. Nahitaezko baja eskaera. (ikusi "nahitaezko bajaren sailkapena")
1.7. Eszedentzia eskaera
1.7.1 beren-beregi araututako eszedentzia eskaera
1.7.2 beren-beregi araututa ez dagoen eszedentzia eskaera
1.8. Diziplina espedienteari dagokion deskargu orria
1.9. Administrazio organoak erabakitako kanporaketaren kontrako errekurtsoa.
1.10. Euskadiko kooperatiben kontseilu gorenari aurkeztutako idazkia, bere bitartekotza eskatuz kooperatibaren eta bazkidearen artean dagoen eztabaida judizioz kanpo konpontzeko.
1.10.1. Adiskidetzea.
1.10.2. Bitartekotza.
1.10.3. Arbitrajea
1.10.3.1. Zuzenbidezkoa.
1.10.3.2. Ekitatezkoa.
1.11. Administrazio organoari egindako eskaera kooperatibarekin lehian sartzen diren jarduerak aurrera eramateko.
1.12. Batzar nagusiaren aktako erabaki baten, akta osoaren edo administrazio organoaren erabaki baten kopia ziurtatuaren eskabidea, idazkariari, administratzaile bakarrari, administratzaile solidarioei edo administratzaile erkideei zuzendua.
1.13. Egoera ekonomikoari buruzko informazio eskaera.
1.14. Azalpen eta argibide eskaera ohiko batzar nagusiak onetsitako urteko kontuei buruz eta dokumentazio ekonomikoari buruz.
1.15. Bazkide baten eskaera bere borondatezko ekarpenek nahitaezko ekarpen berrien zenbatekoa estal dezaten.
1.16. Sozietatearen kontratua.
1.16.1 sozietate kontratu mugagabea.
1.16.2 iraupen jakineko kontratua.
1.17. Sozietatearen kapitalari egindako ekarpenen zati bat itzultzeko eskaera.
1.18. Bazkide langilearen edo laneko bazkidearen eskaera bere lanaldia murriztua izan dadin.
1.19. Kontuak ikuskatzeko eskaera.
1.20. Bazkide baten eskaera, bazkideen erregistro liburua eta, hala badagokio, batzar nagusiaren akta liburua aztertzeko

 

2. Batzar nagusia

2.1. Batzar nagusiaren dokumentazioa eta prestaketa.
2.2. Deialdia
2.3. Ohiko batzar nagusirako deialdia.
2.3.1. Lehendariak/administratzaile bakarrak/administratzaile erkideek/administratzaile solidarioek izenpetua.
2.3.2. Idazkariak izenpetua
2.4. Ezohiko batzar nagusirako deialdia.
2.4.1. Lehendariak/administratzaile bakarrak/administratzaile erkideek/administratzaile solidarioek izenpetua.
2.4.2. Idazkariak izenpetua.

2.5. Administrazio organoari egindako eskaera, ohiko batzar nagusirako deialdia egin dezan.
2.6. Administrazio organoari egindako eskaera, ezohiko batzar nagusirako deialdia egin dezan.
2.7. Agintaritza judizialari egindako eskaera, ohiko batzar nagusirako deialdia egin dezan.
2.8. Agintaritza judizialari egindako eskaera, ezohiko batzar nagusirako deialdia egin dezan.
2.9. Botoen %10 gainditzen duten bazkideen proposamena, gai zerrendan zenbait puntu sartzeko.
2.10. Bazkideen ordezkaritza batzar nagusian.
2.11. Ohiko batzar nagusiaren akta.
2.12. Ezohiko batzar nagusiaren akta
2.13. Batzar nagusi unibertsalaren akta (ohikoa edo ezohikoa).
2.13.a) batzar unibertsalari dagokion ziurtagiri eredua
2.14. Akta onesteko txostena
2.15. Batzar nagusiaren akta (edo, hala badagokio, akten liburua) gaitzea. (ikusi "sozietatearen liburuak")
2.16. Batzar nagusiaren akta (edo, hala badagokio, akten liburua) legeztatzea. (ikusi "sozietatearen liburuak")
2.17. Hartutako erabakiak aurkaratzeko ekintza sustatzen duen demanda judiziala.
2.18. Bazkide langileen edo laneko bazkideen lan erregimenaren oinarrizko markoarekin zerikusia duten gaiei buruzko erabakiak.
2.19. Administratzaileen kontrako erantzukizun ekintza sustatzen duen demanda judiziala.
2.20. Administrazio organoko kideak izendatzeko erabakia.

A) Batzar nagusiko karguak banatzeko eskumenaren berrikuntza partziala.
B) Administrazio organoko karguak banatzeko eskumenaren berrikuntza partziala.
C) Administrazio organoko karguak banatzeko eskumenaren aldi bereko berrikuntza.
D) Administrazio organoa berritzea, organo hori administratzaile bakarrari dagokionean.
E) Kide anitzeko administrazio organoa berritzea (ikusi gidaliburuaren 3. Kapitulua).

2.21. Administratzaile batzuk edo guztiak kargutik kentzeko erabakia.
2.22. Euskadiko kooperatibei buruzko ekainaren 24ko 4/1993 legearen itzalpean eratutako elkarte baten estatutuak euskadiko kooperatiba sozietate txikiei buruzko ekainaren 25eko 6/2008 legera egokitzeko erabakia.
2.23. Sozietatearen estatutuak aldarazteko erabakia.
2.23.1 Sozietatearen izenaren aldarazpena
2.23.1.a) Sozietatearen izenaren aldarazpenari buruzko ziurtagiria.
2.23.2.- Sozietatearen egoitza aldaraztea
2.23.2.a) Sozietatearen egoitza udalerri barruan aldarazi dela adierazten duen ziurtagiria
2.23.2.b).- Sozietatearen egoitza udalerriz aldatu dela adierazten duen ziurtagiria
2.23.3.- Sozietatearen helburua aldaraztea
2.23.3.a).- Sozietatearen helburuaren aldarazpenari buruzko ziurtagiria
2.23.4.- Kooperatiba mota aldaraztea edo sozietatearen helburuaren funtsezko aldarazpena
2.23.5.- Justifikazio txostena
2.23.5.a).- justifikazio txostenaren eredua
2.24. Desegiteko eta likidatzaileak izendatzeko erabakia.
2.25. Azken balantzea eta banaketa proposamena onesteko erabakia.
2.26. Likidazioa amaituta: euskadiko kooperatiben kontseilu gorenaren manuzko txostena eskatzea euskadiko kooperatiben kontseilu gorenaren manuzko txostena.
2.27. Likidazioa amaituta: kooperatibak euskadiko kooperatiben erregistroan eta kooperatibaren liburu eta agiri gordailuan dituen idazpenak baliogabetzeko eskaera.
2.28. Gutxienez bi herenen aldeko botoa behar duten gaiei buruzko erabakiak hartzea.

3. Administrazio organoa

3.1. Administrazio eta dokumentazio organoa prestatzea.
3.2. Aministrazio organoaren kideak izendatzea.
3.3. Deialdia.
3.4. Administrazio organoaren akta.
3.5. Administrazio organoak onarpen eskaera bati buruz hartutako erabakia edo erantzuna:
3.5.1 onartzeko erabakia.
3.5.2 ez onartzeko erabakia.
3.6. Borondatezko bajaren sailkapena.
3.7. Nahitaezko bajaren sailkapena.
3.8. Bazkideari jakinaraztea zenbat ekarpen dagozkion sozietatearen kapitalari egindako ekarpenetatik, behin kooperatiban baja hartu zuen ekitaldiko urteko kontuak onetsi ondoren.
3.9. Administrazio organoaren erabakia, sozietatearen kapitalari egindako borondatezko ekarpenak onartzeko.
3.9.1. Batzar nagusiaren aldez aurretiko erabakiarekin.
3.9.2. Batzar nagusiaren aldez aurretiko erabakirik gabe.
3.10. Hutsegiteak direla eta, bazkideei egindako diziplina espedientea.
3.11. Laneko hutsegiteak direla eta, bazkideei egindako diziplina espedientea.
3.12. Administrazio organoak instruktorea hautatzeko hartutako erabakia.
3.13. Sozietatearen arauak hausteagatik, bazkideei ezarritako diziplina espedientea.
3.14. Lan hutsegitea dela eta, bazkide langileei edo laneko bazkideei zuzendutako diziplina espedientea.
3.15. Kanporatzeko erabakia
3.16. Lan edo sozietate hutsegite oso larriengatik.
3.17. Zuzendari-gerente bat izendatzeko erabakia.
3.18. Zuzendari-gerentea kargutik kentzeko erabakia.
3.19. Ahalorde bereziei buruzko erabakia.
3.20. Administrazio organoaren akta liburua gaitzea. (ikusi "sozietatearen liburuak")
3.21. Administrazio organoaren akta liburua legeztatzea. (ikusi "sozietatearen liburuak")
3.22. Administrazio organoa kooperatiben erregistroan inskribatzea.
3.22.1.- Eskaera.
3.22.2.- Ziurtagiria.
3.23. Urteko kontuak.
3.24. Emaitza positiboa-soberakinen banaketa.
3.24.1.- Nahiatezko erreserba fondoaren zuzkidura
3.24.2.- Hezkuntza eta sustapen kooperatiborako nahiz interes publikoa duten beste helburu batzuetarako zuzkidura
3.24.2.a).- Hezkuntza eta sustapen kooperatiborako nahiz interes publikoa duten beste helburu batzuetarako ekarpenaren kontabilizazioa
3.25. Urteko kontuak gordailutzea.
3.25.1.- Eskaera.
3.25.2.- Emaitza positiboak (soberakinen banaketa) dituzten urteko kontuak onesteko ziurtagiria.
3.25.3.- Emaitza negatiboak azaltzen dituen ziurtagiria - galerak egoztea.
3.26. Letratu aholkularia izendatzea.
3.27. Euskadiko kooperatiben erregistroan egin beharreko izapideak
3.28. Letratu aholkularia izendatzeko erabakia.
3.29. Gutxienez bi herenen aldeko botoa behar duten gaiei buruzko erabakiak hartzea.

4. Zaintza batzordea

4.1. Zaintza batzorderako deialdia.
4.2. Zaintza batzordearen erabakiak eta akta.
4.3. Zaintza batzordearen txostena.
4.4. Zaintza batzordea euskadiko kooperatiben erregistroan inskribatzea.
4.4.1.- Eskaera.
4.4.2.- ziurtagiria.

5. Errekurtso-batzordea

5.1. Eskaera.

5.2. Errekurtso-batzordea euskadiko kooperatiben erregistroan inskribatzea.
6. Elkarte-kontseilua

 

 

6.1.- eskaera.

6.2. Elkarte-kontseilua euskadiko kooperatiben erregistroan inskribatzea.

 

 

7. Ziurtagiriak

7.1. Batzar nagusi, zaintza batzorde, errekurtso-batzorde, elkarte-kontseilu eta administrazio organoaren akten ziurtagirien edukia eta formalitateak.

7.2. Sozietatearen kapitalari egindako ekarpenei buruz.

7.3. Epe jakin batean ordaindutako interesei buruz.

8. Bestelako atalak

8.1.- soldatako langileak (inorentzat lan egiten dutenak) kontratatzeko muga

8.2.- baimena eskatzeko eredua

 

8.3. Lan aurrerakineko ordainagiriaren eredua.

8.3.1. Gizarte segurantzaren erregimen orokorrarekin.
8.3.2. Langile autonomoen erregimen bereziarekin.

8.4. Borondatezko erreserba fondo bat bazkideen artean banatzeko erabakiaren eredua.

8.5. Sozietatearen liburuak

8.6. Bazkideen erregistro liburuen eredua.

 

8.7. Sozietatearen kapitalari egindako ekarpenen liburu eredua.

8.8. Batzar nagusiaren, administrazio organoaren, errekurtsoetarako batzordearen, zaintza batzordearen eta sozietate kontseiluaren akta liburuaren formatua.

8.9. Aldizkari ofizialetan eta egunkarietan jartzen diren iragarkien ereduak.

8.9.1. Sozietate izena aldaraztea.

8.9.2. Sozietate helbidea aldaraztea.
8.9.2.a).- sozietate helbidea udalerri beraren barruan aldaraztea.

8.9.2.b).- sozietate helbidea beste udalerri batera aldaraztea.

8.9.3. Sozietatearen helburua aldaraztea.

8.9.4. Desegiteko erabakiaren buruz.

8.9.5. Kooperatiba desegitea agintzen duen ebazpen judizialari buruz.
8.9.6. Azken balantzearen eta banaketa proiektuaren onespena.

8.9.7. Bestelako ereduak:

 

8.9.7.1. Bat egiteko erabakiaren iragarkia.

8.9.7.2. Bat egiteko erabakiaren ziurtagiria.

8.9.7.3. Csce-ekgk-ra eraldaketarako bidalitako homologazio eskaera

8.9.7.4. Eraldatzeko erabakiaren iragarkia.

8.9.7.5. Eraldatzeko erabakiaren egiaztagiria.

8.9.8. Erregistroan inskribatzeko edo gordailutzeko eskaera ereduak

 

8.9.9. Helbide jakingarriak

 

 

 

  < volver